ការ​សង្ខែប​អំពី​ការ​ផ្ដល់​ជំនួយ និង​ការ​ចំណាយ​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧