សហ​ចៅ​ក្រ​មស៊ើប​អង្កេត​ចេញ​ដី​កា​សម្រេច​លើ​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ដោយ​សារ​ស្ថាន​ភាព​ថវិកា ​នៅ ​អ.​វ.ត​.​ក មកលើសំណុំរឿង ០០៣ សំណុំរឿង ០០៤ និងសំណុំរឿង ០០៤/២

នៅថ្ងៃនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត បានចេញដីកាសម្រេចលើសំណើសុំមតិយោបល់ដែលបានដាក់នៅថ្ងៃទី ៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ ទាក់ទងនឹងការដែលអាចចេញដីកាផ្អាកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីដោយសារស្ថានភាពថវិកា នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)។

សម្រាប់ពេលឥឡូវនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត បានសម្រេចពន្យារពេលមិនទាន់ចេញដីកាផ្អាកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីទេ ដោយសារទទួលបានការឆ្លើយតបពីអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្រុមប្រទេសផ្តល់ជំនួយសំខាន់ៗ និងការិយាល័យរដ្ឋបាលរបស់ អ.វ.ត.ក និងដោយសារថា ស្ថានភាពថវិកាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីពេលចេញសំណើសុំមតិយោបល់រួចមក។
សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត បានជូនដំណឹងដល់ភាគីនៅក្នុងសំណុំរឿង និងការិយាល័យរដ្ឋបាលថា សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត នៅតែពិនិត្យបញ្ហានេះយ៉ាងសកម្មរហូតដល់ពេលចេញដីកាដំណោះស្រាយចុងក្រោយ។ ប្រសិនបើកង្វះថវិកានាពេលអនាគត ឬភាពមិនប្រាកដប្រជាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គំរាមកំហែងដល់ឯករាជភាពតុលាការ ភាពយុត្តិធម៌ និងសុចរិតភាពនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនោះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត នឹងចាត់វិធានការដែលខ្លួនយល់ឃើញថាចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនេះ។

ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី ជម្រើសនៃការមិនទាន់ចេញដីកាផ្អាកនេះ នៅតែអាចបន្ត ក្នុងករណីដែលការផ្តល់ថវិកានាពេលអនាគតបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់តុលាការ យ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវគោរពតាមថវិកាដែលបានទទួលយក និងអនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ និងក្រុមប្រទេសផ្តល់ជំនួយសំខាន់ៗ ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ហើយគួរមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានលឿន និងគួរឲ្យទុកចិត្តបានអំពីការគោរពតាមថវិកានេះ ព្រមទាំងមានមធ្យោបាយជូនដំណឹង

រួម។ វាមិនអាចភ្ជាប់  ការអនុវត្តការផ្តល់ថវិកានៅថ្នាក់អន្តរជាតិ “គឺ” មិនបានល្អទៅជាការ “គួរតែ” កំណត់បទដ្ឋាននៃឯករាជភាពតុលាការ ការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ និងដំណើរការនីតិវីធីត្រឹមត្រូវ ទៅតាមស្ថានភាពថវិកាដូចនេះទេ។

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត នឹងអញ្ជើញការិយាល័យរដ្ឋបាល ឲ្យធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ នាពេលអនាគត យ៉ាងហោចណាស់រៀងរាល់បីខែម្តងអំពីស្ថានភាពនៃការផ្តល់ថវិកា ដោយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងថវិកាដែលបានឯកភាព។ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតស្នើឲ្យការិយាល័យរដ្ឋបាល បន្ថែមផ្នែកថ្មីមួយស្តីពីការវិវត្តនៃការផ្តល់ថវិកា នៅក្នុងរបាយការណ៍ការងារប្រចាំត្រីមាសដែលផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ។ ការធ្វើរបៀបនេះក៏ផ្តល់ការទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈចំពោះការវិវត្តនៃការផ្តល់ថវិកា។ ព័ត៌មានដូចនេះ ស្ថិតនៅក្រៅការស៊ើបសួរដែលត្រូវរក្សាការសម្ងាត់។

 សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីគោលការណ៍រក្សាការសម្ងាត់នៃដីកាសម្រេចនានារបស់តុលាការ

ដោយពិនិត្យឃើញថា មានការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើគោលការណ៍រក្សាការសម្ងាត់ទាក់ទងនឹងសំណៅដើមនៃសំណើសុំមតិយោបល់ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត នឹងលែងអត់ឳនទៀតហើយចំពោះករណីមិនគោរពតាមដីកាតុលាការណាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការសម្ងាត់។ ការពិតដែលថា ការបែកធ្លាយទាំងមិនស្របច្បាប់ នូវ ព័ត៌មានសម្ងាត់នៅ អ.វ.ត.ក បានកើតឡើងជាទូទៅនាពេលកន្លងមក ហើយស្ទើរតែគ្មានការដាក់ទោសនោះ គឺមិនមែនជាយុត្តិកម្មឲ្យបន្តការអនុវត្តគួរឲ្យអាម៉ាស់បែបនេះទៀតទេ។ ដូចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរឿងក្តីអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភលើគោលការណ៍រក្សាការសម្ងាត់របស់តុលាការ បុគ្គលនានា រាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរ មិនអាចផ្សព្វផ្សាយដោយគ្មានទោស នូវព័ត៌មានដែលចៅក្រមចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ ផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការវាយតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ចៅក្រមទៅលើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនៅក្នុងព័ត៌មាននោះទេ។ 


សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត  ចាត់ទុកថា ការដាក់បង្ហាញផ្នែកសម្ងាត់នៃដីកាសម្រេចនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃអត្ថបទ ឬខ្លឹមសារដែលមិនមាននៅក្នុងសំណៅសាធារណៈដោយមានការកោសលុបនៃដីកាសម្រេចនេះ គឺជាការរំលោភលើវិធានផ្ទៃក្នុង ៣៥(១)(ក) ហើយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនឹងចាត់វិធានការលើបទល្មើសណាមួយនាពេលអនាគតប្រសិនបើមានការរំលោភលើគោលការណ៍រក្សាការសម្ងាត់ចំពោះដីកាសម្រេចនេះ និងដីកាសម្រេចសម្ងាត់ផ្សេងទៀត  យោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុង ៣៥(២) និង (៤) ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងមាត្រា ៣១៤ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ ២០០៩។ វិធានការនេះក៏អនុវត្តយ៉ាងច្បាស់ចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរ។