ការ​តាំង​ពិ​ព័​រណ៍​ច​ល័ត​ស្តីពី​អា​ពាហ៍​ពិ​ពា​ហ៍​ដោ​យ​ប​ង្ខំ​ក្នុង​របប​ខ្មែ​រក្រ​ហម​ ​និង​កិច្ច​សន្ទ​នា​អន្តរ​ជំ​នាន់​

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា នឹងរៀបចំ ការតាំងពិព័រចល័ស្តីពី អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្មែរក្រហម និង កិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនាន់ នៅថ្ងៃទី ១៣-១៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង ៩៖០០ ដល់ ម៉ោង ៧៖០០ ល្ងាច នៅសាលមហោស្រពខេត្តតាកែវ ស្ថិតនៅទីរួមខេត្តតាកែវ ក្នុងគោលបំណង (១)ផ្តល់ឱកាសឱ្យអ្នកចូលរួមបានដឹងពីរឿងរ៉ាវឈឺចាប់របស់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ផលប៉ះពាល់នៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ (២) លើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះ តាមរយៈការសន្ទនាអន្តរជំនាន់ ដោយផ្តល់ឱកាសឱ្យពួកគាត់បានជួប និងចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្តីពីការបង្ខំឱ្យរៀបការក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដល់យុវជន (៣) បង្កើនការយល់ដឹងដល់យុវជន និងសាធារណៈជននៅតាមសហគមន៍ឲ្យបានស្វែងយល់បន្ថែមពីអំពើហិង្សាយេនឌ័រក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម និងលើកទឹកចិត្តអោយពួកគេចូលរួមប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាយេនឌ័រនៅសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន  និងជម្រុញឱ្យមានការ គាំទ្រជនរងគ្រោះពីសហគមន៍។ 

កម្មវិធីនេះនឹងមានការចូលរួមពីមន្រ្តីនៃ អ.វ.ត.ក ម្ចាស់ជំនួយ  ជនរងគ្រោះដោយការបង្ខំឱ្យរៀបការក្នុងរបបខ្មែរក្រហម អាជ្ញាធរ និងនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ យុវជនក្នុងសហគមន៍ និងអង្គការដៃគូនានាមានដូចជា អង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ (ធីភីអូ) មជ្ឈមណ្ឌលហាន់ដា និង ក្រុមសិល្បៈសុភីលីន។

ការតាំងពិព័រណ៍ចល័ត និង កិច្ចសន្ទនាអន្តរជំនាន់នេះ ស្ថិតក្រោមគម្រោងក្រៅបច្ចេកទេសតុលាការ៖ “ការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ និងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវលទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌របស់អ្នករស់រានមានជីវិតជាស្រ្តី និងជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងរបបខ្មែរក្រហម” ដែលទទួលមូលនិធីពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្រ្តី (United Nations Trust Fund on Violence against Women - UNTF) សម្រាប់ការអនុវត្តក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨។