អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងបើកសវនាការស្ដាប់អំណះអំណាងរបស់ភាគីនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/០១

អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុងតុលាការ​កម្ពុជា បាន​ទទួល​បណ្ដឹង​ឧទ្ធរណ៍​របស់​សហ​ព្រះ​រាជអាជ្ញា​អន្ដរជាតិ​ប្រឆាំង​នឹង​ដីកា​ដំណោះស្រាយ​ដែល​ចេញ​ដោយ​ការិយាល័យ​សហចៅក្រម​ស៊ើប​អង្កេតនៅថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ​ និង​ ថ្ងៃទី ១០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧។

អានបន្ដ...