ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្ស​មក​ពីខេត្ដ​កំពង់ធំ ថ្ងៃទី ២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧