ការបញ្ចាំងភាពយន្ដនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែកញ្ញា​ឆ្នាំ ២០១៧