ទស្សនកិច្ចសិក្សាមកពីខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី ៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧