ទស្សនកិច្ចសិក្សាមកពីខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី ៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧