ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សមកពីវិទ្យាល័យច្បារអំពៅ ថ្ងៃទី ៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៨