ការបញ្ចាំងភាពយន្ដនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែកញ្ញា​ឆ្នាំ ២០១៧​​