ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់យុវជនមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី ២៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧