ទស្សនកិច្ចសិក្សា​មកពីខេត្ត​ កំពង់ចាម ថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧