យុវជន និងសិស្សានុសិស្ស ៤០០ នាក់មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី ២៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨