និស្សិត ៣៥០ នាក់មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៨