អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “ការបញ្ជាក់អំពីការបានទទួលលិខិតឆ្លើយតបរបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨”

Posted 25 janvier 2019 / Mis à jour 25 janvier 2019
Download file
Text DocumentE378_8_7_KH.PDF
3.15 Mo
Document Number
E378/8/7
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង