ព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង ឯកឧត្ដម ស៊ាន វិសុទ្ធ និង ឯកឧត្ដម ហែម ក្រាញ់ តូនី