សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិ និងសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិទាក់ទងនឹងសំណុំរឿង ០០៤/២

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសំណុំរឿង ០០៤/២

អនុលោមតាមវិធាន ៥៤ នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់ អ.វ.ត.ក លោកស្រី Brenda J. Hollis ចេញសេចក្តី​ប្រកាសព័ត៌មានជាសាធារណៈអំពីគោលជំហររបស់ខ្លួន អំពីអានុភាពនៃផ្នែកសម្រេចសេចក្តីថ្មីៗនេះរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះ​លើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២។

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ អង្គបុរេជំនុំជម្រះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (“អ.វ.ត.ក”) បានចេញ​សេចក្តីពិចារណាលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាដំណោះស្រាយ របស់ខ្លួនក្នុងរឿងក្តីប្រឆាំងនឹង​ អោ អាន ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២ (“សេចក្តីពិចារណា”)។

ផ្ទុយទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍សារព័ត៌មានមួយចំនួន សេចក្តីពិចារណារបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះមិនឲ្យ អោ អាន រួចខ្លួន ឬបិទបញ្ចប់រឿងក្តីនេះទេ។

សេចក្តីពិចារណាទាំងនេះ សម្រេចបញ្ចប់លើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្នែកច្បាប់ខុសគ្នា ដែលបានសម្រេច​ដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតពីររូបក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ នៅពេលបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួររបស់ពួកគេលើឧក្រិដ្ឋកម្ម​នានា​ដែលបានចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹង​ អោ អាន។ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតម្នាក់បានចោទប្រកាន់ អោ អាន ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ និងការរំលោភលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រទេសកម្ពុជា និងបានបញ្ជូនគាត់ទៅជំនុំជម្រះ។ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតម្នាក់ទៀត បានលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹង​គាត់ ដោយសារតែគាត់មិនចាត់ទុក​ថា អោ អាន ស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់ អ.វ.ត.ក។

អង្គបុរេជំនុំជម្រះប្រើពាក្យ “សេចក្តីពិចារណា” មិនមែន “សេចក្តីសម្រេច” ទេ ដោយហេតុថា តាមច្បាប់គ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក “សេចក្តីសម្រេច” តម្រូវឲ្យមានការឯកភាពគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ចៅក្រមបួនរូបក្នុងចំណោមចៅក្រមទាំងប្រាំរូបនៃអង្គបុរេជំនុំជម្រះ ដែលហៅថា “សំឡេងភាគច្រើនលើសលុប” ហើយសំឡេងភាគច្រើនលើសលុបនេះ​មិនទទួលបានទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ចៅក្រមត្រូវបានបំបែក៖ មានចៅក្រមបីរូបបានតម្កល់ដីកាសម្រេចលើកលែងចោទប្រកាន់ និងបានមោឃៈដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ ចំណែកឯចៅក្រមពីររូបទៀតបានមោឃៈដីកាសម្រេចលើកលែងចោទប្រកាន់ និងបានតម្កល់ដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ ដោយមានការកែប្រែមួយចំនួន។

វិធានទាំងនេះកំណត់អំពីអ្វីដែលកើតឡើង ដូចក្នុងករណីនេះ នៅពេលដែលអង្គបុរេជំនុំជម្រះមិនអាចរកសំឡេងភាគច្រើនលើសលុបដែលតម្រូវបាន នៅដំណាក់កាលបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាបញ្ជូនរឿងទៅ​ជំនុំជម្រះ។ វិធានផ្ទៃក្នុងនៃ អ.វ.ត.ក រួមបញ្ចូលនូវនីតិវិធីរបស់ប្រទេសកម្ពុជា និងច្បាប់ដែលបានបង្កើត    អ.វ.ត.ក និងផ្តល់ទិសដៅសម្រាប់​ចៅក្រម អ.វ.ត.ក និងភាគីនានាក្នុងការអនុវត្តអាណត្តិ​របស់​តុលាការនេះ។ វិធាន ៧៧(១៣)(ខ) ចែងថា ក្នុងករណីបែបនេះ សេចក្តីសម្រេចដែលមិនមានសំឡេងគាំទ្ររបស់  អង្គបុរេជំនុំជម្រះ គឺថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងត្រូវបាន “ប្តឹងឲ្យទទួលយក” ដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត។ វិធាន ១(២) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង កំណត់និយមន័យអំពីសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ដែលមានន័យថា ពួកគាត់ទាំងពីរបំពេញកិច្ចរួមគ្នា និង ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរ។ ជាលទ្ធផល នៅពេលអានរួមគ្នា វិធានទាំងនេះចែងថា ក្នុងករណី ដូចនៅ​ពេល​នេះ ដែលដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះដែលបានចេញដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតម្នាក់ មិនត្រូវបានបដិសេធដោយចៅ​ក្រមបួនរូបក្នុងចំណោមចៅក្រមទាំងប្រាំរូបនៅអង្គបុរេជំនុំជម្រះទេនោះ រឿងក្តីត្រូវបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះ។

តាមរយៈវិធានផ្ទៃក្នុងទាំងនេះ ចៅក្រមទាំងពីររូបដែលបានតម្កល់ដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ (ដូចដែលបានកែប្រែ) ប្រឆាំងនឹង អោ អាន បានអនុម័តិថា អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងត្រូវបាន “ប្តឹងឲ្យទទួលយក” ដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះដែលបានកែប្រែ​នេះ។ ដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះ ពួកគាត់បានណែនាំថា ដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះដែលបានកែប្រែ ឯកសារនៃ “សេចក្តីពិចារណា” របស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះ និងសំណុំរឿងនៃរឿងក្តី ០០៤/២ ត្រូវបញ្ជូនទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដើម្បីឲ្យការជំនុំជម្រះក្តីប្រឆាំងនឹង អោ អាន អាចចាប់ផ្តើមបាន។

អាស្រ័យហេតុដូច្នេះ សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិនឹងបំពេញកិច្ចស្របតាមវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់ អ.វ.ត.ក និងត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការជំនុំជម្រះ។

 

                                                             សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិទាក់ទងនឹងជនត្រូវចោទ អោ អាន ក្នុងសំណុំរឿងលេខ០០៤/២

យោងតាមវិធាន ៥៤ នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់ អ...ក សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ លោកស្រី ជា លាង សូមធ្វើ​សេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈ ទាក់ទងទៅនឹងជនត្រូវចោទ អោ អាន ក្នុងសំណុំរឿងលេខ០០៤/២​ ដូច​ខាង​​ក្រោម៖

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ អង្គបុរេជំនុំជម្រះ បានចេញសេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ ដែល​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញាជាតិប្តឹងឧទ្ធរណ៍នឹងដីកាដំណោះស្រាយ (ដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ) ចំណែកឯ សហ​ព្រះ​រាជ​​​អាជ្ញា​អន្តរជាតិប្តឹងឧទ្ធរណ៍នឹងដីកាដំណោះស្រាយ (ដីកាសម្រេចលើកលែងចោទប្រកាន់)។

​ក្នុងសេចក្តីសម្រេចនេះ អង្គបុរេជំនុំជម្រះបានសម្រេចជាឯកច្ឆ័ន្ទ៖ (ដកស្រង់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធ)ប្រកាស ថាការចេញដីកាដំណោះស្រាយពីរ ដែលផ្ទុយគ្នារបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត គឺខុស ច្បាប់ ហើយរំលោភបំពានទៅលើក្របខណ្ឌគតិ យុត្តរបស់ អ.វ.ត.ក

អនុលោមតាមវិធាន ៧៧ (១៣) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង សាលដីកានេះបិទផ្លូវតវ៉ា។

អនុលោមតាមវិធាន ៧៧ (១៤) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង ក្រឡាបញ្ជីនៃអង្គបុរេជំនុំជម្រះ ត្រូវជូនដំណឹងទៅដល់​សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត​ សហព្រះរាជអាជ្ញា និងភាគីនានា អំពីសាលដីកានេះ។

ចៅក្រមជាតិនៃអង្គបុរេជំនុំជម្រះ ដែលមានសម្លេង៣/៥ សម្រេចតម្កល់ដីកាដំណោះស្រាយលើកលែង​ចោទ​ប្រកាន់ អោ អាន ទុកជាបានការ ហើយសម្រេចទុកជាមោឃៈដីកាដំណោះស្រាយចោទប្រកាន់ អោ អាន ជូនទៅជំនុំជម្រះ​  ដោយយល់ឃើញថា ការដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទាំងពីរ ចេញដីកា​ដំណោះ​ស្រាយ​​ពីរ មាន​ខ្លឹមសារ​ផ្ទុយគ្នា ជាការរំលោភទាំងស្រុងទៅលើក្របខណ្ឌគតិយុត្តរបស់ អ.វ.ត.ក   និង​ការ​​​​ដែល​សហ​ចៅ​ក្រ​ម​​ស៊ើបអង្កេតទាំងពីរ បានគេចចេញពីការខ្វែងយោបល់គ្នា ដែលត្រូវបានដោះស្រាយ​តាម​វិធាន ៧២ នៃ​វិធានផ្ទៃក្នុង បង្កើតបានជាឧបសគ្គដ៍ស្រួចស្រាវមួយ ពុំមានលទ្ធភាពដោះស្រាយ​សម​ស្រប​តាម​គតិច្បាប់​ឡើយ ព្រមទាំងវិធាន ៧៧ (១៣) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង ពុំបានគ្រោងទុក ឬក៍ពុំអាចលើ​ក​ជា​វិធានការ​សម្រាប់​ដោះស្រាយការជាប់គាំង ដោយសារមូលហេតុមានដីកាដំណោះស្រាយ​ពីរមាន​ខ្លឹមសារ​ផ្ទុយ​គ្នា ដូចករណី សំណុំរឿង០០៤/២ នេះឡើយ។

ចៅក្រមអន្តរជាតិនៃអង្គបុរេជំនុំជម្រះ ដែលមានសម្លេង២/៥ សម្រេចបញ្ជូន អោ អាន ទៅជំនុំជម្រះ តាម​វិធាន ៧៧ (១៣) (ខ) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង ដោយយល់ឃើញថា ដោយសារតែមិនមានសម្លេងភាគច្រើន​លើស​លប់ របស់អង្គបុរេជំនុំ​ជម្រះ និងដោយសារតែស្ថានភាពពិសេសនៃបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍​ប្រឆាំងនឹងដីកា​ដំណោះ​ស្រាយ​​ដែលផ្ទុយគ្នា។

សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិសង្កេតឃើញថា ដីកាដំណោះស្រាយ (ដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ) របស់​សហ​ចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​អន្តរជាតិ គឺខុសច្បាប់ ស្របតាមអំណាចសាលដីការបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះ  ដែល​​បាន​ប្រកាសថា​ “ការចេញដីកាដំណោះស្រាយពីរ ដែលផ្ទុយគ្នារបស់សហចៅក្រមស៊ើប​អង្កេត គឺខុសច្បាប់ ហើយរំលោភបំពានទៅលើក្របខណ្ឌ​គតិ​យុត្តរបស់ អ.វ.ត.ក”។

សហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ កត់សម្គាល់ឃើញថា នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដោយសម្លេងឯកច្ឆ័ន្ទខាងលើ​របស់ខ្លួន ពាក់ព័ន្ធនឹងជនត្រូវចោទ អោ អាន អង្គបុរេជំនុំជម្រះមិនបានសម្រេចឲ្យក្រឡាបញ្ជី​នៃ​អង្គបុរេ​ជំនុំ​ជម្រះ​​​បញ្ជូន​​សេចក្តីសម្រេច​ ឬសំណុំរឿងនេះឡើយ ចំណែកឯក្នុងសេចក្តីសម្រចកន្លងមកពីមុនៗ របស់​អង្គ​បុរេ​​ជំនុំ​ជម្រះ បង្គាប់​ឲ្យ​ក្រឡាបញ្ជីរបស់ខ្លួនបញ្ជូនសេចក្តីសម្រេច​ ឬសំណុំរឿង។