សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យបោះត្រា និងរក្សាទុកសំណុំរឿង ០០៤/២ ក្នុងបណ្ណសារ

ថ្ងៃនេះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត បានចេញដីកាបង្គាប់រួមគ្នា ឲ្យបោះត្រា និងបញ្ចូលសំណុំរឿង ០០៤/២ ទៅក្នុងបណ្ណសារ បន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល​ បានចេញ​សេចក្តីសម្រេច​បញ្ចប់សំណុំរឿងនេះកាលពី​ថ្ងៃទី​១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។

ខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃអត្ថបទមាននៅក្នុង៖

https://eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/%5Bdate-in-tz%5D/D363_3_KH.PDF