ចម្លើយរបស់ មាស មុត តបទៅនឹងសំណើរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ទៅកាន់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត សុំឲ្យបញ្ជូនសំណុំរឿង ០០៣ ទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង

Posted 26 mai 2021 / Mis à jour 26 mai 2021
Download file
Text DocumentD270_4_KH.pdf
1.47 Mo
Document Number
D270/4
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី