បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់ដីកាសម្រេចលើភាពអាចទទួលស្គាល់អ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

Posted 14 mai 2021 / Mis à jour 20 mai 2021
Download file
Text DocumentD362_5_KH.PDF
3.65 Mo
Document Number
D362/5
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០៤/២
Document Type
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី