សន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី ១២ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ តាមរយៈប្រព័ន្ធរូបភាព និងសំឡេងហ្សូម (Zoom)