បណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចអំពីភាពអាចទទួលស្គាល់នៃអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី

Posted 07 juin 2022 / Mis à jour 07 juin 2022
Download file
Text DocumentD269_3_KH.PDF
3.97 Mo
Document Number
D269/3
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី