អ វ ត ក សហការរៀបចំសវនាការប្រឌិតជូនសិក្ខាកាមមកពីអង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជា

នៅថ្ងៃពុធ ទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានសហការ​រៀបចំសវនាការប្រឌិតនៅក្នុងសាលសវនាការ អ.វ.ត.ក.​ជូនសិក្ខាកាម ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអនឡាញរបស់គម្រោងនៃអង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជា។ គោលបំណងនៃការរៀបចំ​សវនាការប្រឌិតនៅក្នុងសាលសវនាការ អ.វ.ត.ក នេះ គឺដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិក្ខាកាមបានយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីតួនាទីភាគីនីមួយៗ​ក្នុងពេលដំណើការរឿងក្ដីក្នុងអង្គសវនាការ និងចូលរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា៕

ចុចទីនេះដើម្បីមើលរូបថតអំពីសកម្មភាពសវនាការ