ក្រុមការងារផលិតកម្មខ្មែរមេគង្គកំពុងថតភាពយន្ដខ្លីនៅក្នុងបណ្ណាល័យអង្គជំនុំជម្រះ

សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់ផលិតកម្មខ្មែរមេគង្គ កំពុងថតភាពយន្ដអប់រំខ្លី នៅថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅក្នុងបណ្ណាល័យរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) ។ ភាពយន្ដខ្លីស្ដីអំពីសាលាក្ដីខ្មែរក្រហមនេះ នឹងចាក់ផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់អង្គជំនុំជម្រះនៅពេលខាងមុខនេះ៕

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc

eccc