គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមណ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូសាកលវិទ្យាល័យ Durham

នៅថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ គណៈគ្រប់គ្រងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) ទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចលោក Bruce Wardhaugh ព្រឹទ្ធបុរសរង ទទួលបន្ទុកផ្នែកអន្តរជាតិ នៃមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ Durham របស់សាកលវិទ្យាល័យ Durham នៃចក្រភពអង់គ្លេស មកកាន់ការិយាល័យ អ.វ.ត.ក.។ ក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំ ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទី អ.វ.ត.ក. បានជម្រាបជូនលោក Bruce Wardhaugh អំពីសមិទ្ធិផលនិងការងាររបស់ អ.វ.ត.ក. ក្នុងដំណាក់កាលសេសសល់។ កិច្ចប្រជុំនេះ ក៏បានពិភាក្សាផងដែរ ក្នុងការស្វែងយល់ពីឱកាសដែល អ.វ.ត.ក. និងសាលាច្បាប់ Durham អាចបង្កើតកម្មវិធីអប់រំរួមគ្នា រួមមានកម្មវិធី​ផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹង និងកម្មសិក្សា៕

Durham Visit 01

Durham Visit 02Durham Visit 03