គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមណ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ ឯកឧត្តម ឡាំ ជា រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែន

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ គណៈគ្រប់គ្រងនៃអ.វ.ត.ក. រួមមានឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី ប្រធានរដ្ឋបាលស្តីទី លោក ឃ្នុត រ៉ូហ្សិនហ៊ក អនុប្រធានរដ្ឋបាល និង ឯកឧត្តម ថោង សុជាតិ មន្ដ្រីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ បានទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឯកឧត្តម ឡាំ ជា រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែន និងគណៈប្រតិភូអមដំណើរ ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន នៃ អ.វ.ត.ក. ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់ និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំការគ្រប់គ្រង និងការថែរក្សាបណ្ណសារឯកសាររបស់ អ.វ.ត.ក.។

HE Lam CheaHE Lam CheaHE Lam CheaHE Lam CheaHE Lam CheaHE Lam CheaHE Lam CheaHE Lam CheaHE Lam CheaHE Lam CheaHE Lam CheaHE Lam CheaHE Lam CheaHE Lam CheaHE Lam Chea