ការចូលរួម​របស់​ជន​រង​គ្រោះ

តើនរណាដែលអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចាត់ទុកជាជនរងគ្រោះ?

បុគ្គលណាម្នាក់ឬនីតិបុគ្គលដែលទទួលរងនូវការឈឺចាប់ខាងរូបកាយផ្លូវចិត្តឬសម្ភារៈដែលជាផលវិបាកដោយផ្ទាល់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចន្លោះថ្ងៃទី ១៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ និងថ្ងៃទី ៦ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៧៩ ដែលស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការរបស់អ។ វ។ ត។ ក។

ឧទាហរណ៍: ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេឃុំឃាំងឬធ្វើទារុណកម្មប្រសិនបើអ្នកបានទទួលរងនូវភាពអត់ឃ្លានដោយបង្ខំប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានគេបង្ខំឱ្យចាកចេញពីផ្ទះរបស់អ្នកហើយធ្វើការងារធ្ងន់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈអ្នក។ ប្រសិនបើឪពុកម្តាយជីដូនជីតាឬសមាជិកគ្រួសារផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្លាប់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនឬធ្វើទារុណកម្ម។ ប្រសិនបើអ្នកបាត់បង់ផ្ទះអ្នកវាលស្រែសត្វឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតរបស់អ្នកអ្នកអាចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជនរងគ្រោះ។

តើជនរងគ្រោះមានតួនាទីអ្វីខ្លះនៅក្នុង អ.វ.ត.ក.?

ជនរងគ្រោះមានលទ្ធភាពដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយពួកគេក៏អាចដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងដំណើរការនីតិវិធីប្រសិនបើពួកគេចង់បាន។ សិទ្ធិទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជានៅក្នុងវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អ។ វ។ ត។ ក។

បណ្តឹងនិងភាគីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំងពីរអាចស្នើសុំអោយអត្តសញ្ញាណនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវរក្សាជាការសម្ងាត់ពីសាធារណជននិងពីភាគីដទៃទៀតទៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធី។ ចៅក្រមនឹងសម្រេចចិត្តលើរាល់សំណើទាំងអស់ដើម្បីរក្សាព័ត៌មានជាលក្ខណៈឯកជន។

ជនរងគ្រោះអាចត្រូវបានសួរដោយចៅក្រមឬភាគីនៃនីតិវិធី (សហព្រះរាជអាជ្ញាជនត្រូវចោទនិងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី) ដើម្បីធ្វើជាសាក្សី។

តើអ្នកប្តឹងតវ៉ាគឺជាអ្វី?
បុគ្គលណាម្នាក់ឬនីតិបុគ្គលដែលមានព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ខ្មែរក្រហមក្រោមយុត្តាធិការរបស់អ។ វ។ ត។ កអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងដោយបំពេញទម្រង់ព័ត៌មានជនរងគ្រោះនិងបញ្ជូនទៅអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ (VSS) ។ ព័ត៌មាននៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីជួយក្នុងការស៊ើបអង្កេត។ អ្នកប្តឹងតវ៉ាមិនចូលរួមជាភាគីនៅក្នុងសវនាការទេហើយពួកគេមិនមានសិទិ្ធសួរតុលាការសម្រាប់សំណង។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេអាចស្នើសុំផ្តល់ភស្តុតាងឬធ្វើជាសាក្សី។
 
តើដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីគឺជាអ្វី?
ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីគឺជាអ្នកចូលរួមជាផ្លូវការក្នុងដំណើរការនីតិវិធីប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយពួកគេទទួលបានសិទ្ធិយ៉ាងទូលំទូលាយស្រដៀងគ្នានឹងព្រះរាជអាជ្ញានិងមេធាវីការពារក្តី។ ការក្លាយទៅជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីមិនត្រឹមតែផ្តល់ឱ្យជនរងគ្រោះនូវសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនោះទេប៉ុន្តែវាក៏អនុញ្ញាតឱ្យជនរងគ្រោះស្នើសុំតុលាការពីសំណងសមូហភាពនិងសំណងពីមនុស្សដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសផងដែរ។
 
តើសាក្សីជាអ្វី?
សាក្សីគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអាចផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនឬការពិតទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតនិងការសាកល្បងដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណត្តិរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) ។ គណនីពិតនេះត្រូវបានសំដៅថាជា "ភស្តុតាង" ។ អ្នកអាចត្រូវបានសម្ភាសដោយចៅក្រមស៊ើបអង្កេតឬអ្នកតំណាងរបស់ពួកគេ។ ជាជម្រើសអ្នកអាចត្រូវបានកោះហៅនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងហើយត្រូវបានតម្រូវឱ្យផ្តល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសាលសវនាការនៃអ។ វ។ ត។ កដែលមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញ។