សៀវភៅចុះបណ្តឹងឧទ្ធរណ៏របស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិប្តឹងឧទ្ធរណ៏នឹងដីកាសម្រេច របស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត​ លើសំណើសុំពន្យាពេល និងសំណើសុំឲ្យបំពេញកិច្ចស៊ើបសួរ ដាក់ដោយសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងលេខ០០៣

Posted 16 juin 2011 / Mis à jour 29 janvier 2017

Résumé


Download file
Text DocumentD20_4_KH.pdf
161.33 Ko
Document Number
D20/4
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត