សេចក្ដីជំទាស់របស់ក្រុមមេធាវីការពារក្ដីទៅនឹងការប្រកាសរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងអំពីការដាក់របាយការណ៍វេជ្ជសាស្រ្តរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត CAMPBELL ទៅក្នុងផ្នែក “សម្ងាត់” នៃសំណុំរឿង (

Posted 05 juillet 2011 / Mis à jour 05 juillet 2011

Résumé


Download file
Text DocumentE62_3_7_KH.PDF
398.28 Ko
Document Number
E62/3/7
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី