អ្នកស្រុក៤៤០នាក់មកពីទំនប់ទំពាំងថ្ម ដែលគេស្គាល់ថាជាការដ្ឋានសាងសង់ក្នុងសម័យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ បានមកធ្វើទស្សនកិច្ច គុកទួលស្លែង ជើងឯក និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម។

Posted 10 août 2011 / Mis à jour 16 janvier 2017
Date

អ្នកស្រុក៤៤០នាក់មកពីទំនប់ទំពាំងថ្ម ដែលគេស្គាល់ថាជាការដ្ឋានសាងសង់ក្នុងសម័យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ បានមកធ្វើទស្សនកិច្ច គុកទួលស្លែង ជើងឯក និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម។