អ្នកស្រុក៤៤០នាក់មកពីទំនប់ទំពាំងថ្ម ដែលគេស្គាល់ថាជាការដ្ឋានសាងសង់ក្នុងសម័យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ បានមកធ្វើទស្សនកិច្ច គុកទួលស្លែង ជើងឯក និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម។

Posted 10 សីហា 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 16 មករា 2017
កាលបរិច្ឆេទ

អ្នកស្រុក៤៤០នាក់មកពីទំនប់ទំពាំងថ្ម ដែលគេស្គាល់ថាជាការដ្ឋានសាងសង់ក្នុងសម័យរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ បានមកធ្វើទស្សនកិច្ច គុកទួលស្លែង ជើងឯក និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម។