ចម្លើយតបរបស់មេធាវីការពារក្ដីអ្នកស្រី អៀង ធីរិទ្ធ ទៅនឹងសារណាបន្ទាន់របស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីស្នើសុំអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងឲ្យកែតម្រូវអនុស្សរណៈ E62/3/10 (អនុស្សរណៈចាស់លេខ E106

Posted 04 août 2011 / Mis à jour 04 août 2011

Résumé


Download file
Text DocumentE62_3_10_2_EN.PDF
293.91 Ko
Document Number
E62/3/10/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document