សវនាការ​លើ​ភ័ស្តុតាង

Posted 07 décembre 2011 / Mis à jour 27 janvier 2017
Date

អង្គជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ចាប់ផ្តើម​សវនាការ​លើ​ភ័ស្តុតាង​ក្នុងសំណុំរឿង​ ០០២ នៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១។ លោក នួន ជា ត្រូវបានសួរសំណួរដោយ​ចៅក្រម​នៃ​អង្គ​ជំនុំជម្រះសាលា​ដំបូង។