សវនាការ​លើ​ភ័ស្តុតាង

Posted 07 ធ្នូ 2011 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 27 មករា 2017
កាលបរិច្ឆេទ

អង្គជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​ចាប់ផ្តើម​សវនាការ​លើ​ភ័ស្តុតាង​ក្នុងសំណុំរឿង​ ០០២ នៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១។ លោក នួន ជា ត្រូវបានសួរសំណួរដោយ​ចៅក្រម​នៃ​អង្គ​ជំនុំជម្រះសាលា​ដំបូង។