សំណើរបស់ អៀង សារី សុំអនុញ្ញាតដាក់ការឆ្លើយតប និង ការឆ្លើយតបទៅនឹងចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ អៀង សារី ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលដកលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យមាន ទំនាក់ទំនងជាមួយជម្លោះប្រដាប់អាវុធចេញពីនិយមន័យនៃឧក្រិដ្

Posted 12 janvier 2012 / Mis à jour 12 janvier 2012

Résumé


Download file
Text DocumentE95_8_1_3_KH.PDF
652.55 Ko
Document Number
E95/8/1/3
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Key words
Parent Document