ចម្លើយតបរបស់ អៀង សារី ទៅនឹងការឆ្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹងបណ្តឹងសារទុក្ខរបស់ អៀង សារី ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាសំបូងដែលបដិសេធសំណើរបស់គាត់ សុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបង្គាប់មន្រ្តីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយចំហ

Posted 13 février 2012 / Mis à jour 13 février 2012

Résumé


Download file
Text DocumentE154_1_1_3_KH.PDF
664.71 Ko
Document Number
E154/1/1/3
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Key words
Parent Document