ចម្លើយតបរបស់មេធាវីការពារក្តីទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខភ្លាមៗរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចលើលើការវាយតម្លៃឡើងវិញអំពីសម្បទាខាងបញ្ញាស្មារតីរបស់ជនជាប់ចោទ អៀងធីរិទ្ធ ក្នុងការចូលរួមសវនាការបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ

Posted 18 octobre 2012 / Mis à jour 18 octobre 2012
Download file
Text DocumentE138_1_10_1_5_3_KH.PDF
5.51 Mo
Document Number
E138/1/10/1/5/3
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document