សំណើរបស់លោក អៀង សារី ស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងធ្វើសវនាការជាសាធារណៈ និងទទួលយកភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនឹងទម្លាប់អនុវត្តន៍ជាទូទៅនិងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៃការស្តាប់យកចម្លើយ ដោយពុំមានការថតសំឡេង ឬរូបភាព

Posted 05 novembre 2012 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE241_KH.PDF
842.03 Ko
Document Number
E241
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី