លិខិតរបស់លោក នួន ជា ជូនចំពោះលោកប្រធាននៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង នៅថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ អំពី៖ ការលះបង់សិទ្ធិចូលរួមសវនាការ

Posted 22 novembre 2012 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE1_145.2_KH.pdf
34.23 Ko
Document Number
E1/145.2
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី