ចម្លើយតប​របស់ អៀង សារី ទៅនឹង​សំណើ​របស់​សហព្រះរាជអាជ្ញា​សុំ​ឲ្យ​ធើ្វ​សវនាការ​ជា​សាធារណៈ លើ​បណ្តឹង​សាទុក្ខភ្លាមៗជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធនឹងវិសាលភាពនៃសវនាការក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ឬ សំណើម្យ៉ាងទៀតសុំដាក់ចម្លើយតបរួមទៅនឹងចម្លើយតបទាំងបីរបស់មេធាវីការពារក្តី

Posted 26 novembre 2012 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE163_5_1_7_KH.pdf
359.08 Ko
Document Number
E163/5/1/7
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី