លិខិតរបស់លោក នួន ជា ជូនចំពោះ​លោកប្រធាន​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង នៅថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ អំពី៖ ការលះបង់​សិទ្ធិ​ចូលរួម​សវនាការ

Posted 26 novembre 2012 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE1_146.2_KH.pdf
31.36 Ko
Document Number
E1/146.2
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី