សំណើរបស់លោក អៀង សារី សុំដាក់ការសង្កេតប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់ ពីបន្ទប់រង់ចាំពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពលោក អៀង សារី សម្រាប់ថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

Posted 07 décembre 2012 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE248_KH[1].pdf
376.34 Ko
Document Number
E248
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី