លិខិតរបស់លោក នួន ជា ជូនចំពោះលោកប្រធាននៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង នៅថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ អំពី៖ ការលះបង់សិទ្ធិចូលរួមសវនាការ

Posted 13 décembre 2012 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE1_150.3_KH[1].pdf
33.51 Ko
Document Number
E1/150.3
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី