ចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹង “សំណើ បន្ថែមរបស់ អៀង សារីសុំឲ្យអ្នកជំនាញមានគុណវុឌ្ឃិ ពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំថ្ងៃ ទាក់ទងនឹងសមត្ថភាព របស់លោក អៀង សារី ដើម្បីជួយ ការពារខ្លួនឯង ឬតាមជម្រើសផ្សេង សុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង បង្គាប់ឲ្យគ្រូពេទ្យ អ.វ.ត.ក ធ្វើការសង្

Posted 17 décembre 2012 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE255_1_KH[1].pdf
831.5 Ko
Document Number
E255/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា