បណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ អៀង សារី ជំទាស់​ទៅនឹង​សេចក្តី​សម្រេច​ផ្ទាល់មាត់​របស់​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង ដែល​បដិសេធ​សិទ្ធិ​របស់គាត់​ក្នុងការ​មាន​វត្តមាន​នៅក្នុង​បន្ទប់សវនាការ និងហាមឃាត់មិនឲ្យគាត់ថតជាវីដេអូនៅក្នុងបន្ទប់​រង់ចាំ​ខាងក្រោម​សាលសវនាការ

Posted 24 décembre 2012 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE238_9_1_1_KH.pdf
3.31 Mo
Document Number
E238/9/1/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី