សំណើរបស់ អៀង សារី សុំដាក់ឯកសារដែលមានកោសលុបសំរាប់ជាឯកសារសាធារណៈនៃ បណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ អៀង សារី ជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដែលថា គាត់មានសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមសវនាការនិងការបដិសេធរបស់អង្គជំនុំជម្រះក្នុងការតែងតាំងអ្នកជំនាញបន្ថែម

Posted 29 janvier 2013 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE238_9_2_5_EN.PDF
785.26 Ko
Document Number
E238/9/2/5
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document