កែតម្រូវ ១] ការជូនដំណឹងអំពីបណ្តឹងសារទុក្ខរបស់ អៀង សារី ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់មេធាវីការពារក្តីសុំថតខ្សែអាត់សំឡេង និង/ឬវីដេអូ នៅពេល អៀង សារី ស្ថិតនៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនាការនិងសំណើសុំការពិចារណារួមគ្នាលើបណ្តឹងសារទុក្ខនេះនិងបណ្តឹងសារទុក្ខប្រ

Posted 14 février 2013 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE254_3_1.1_EN.PDF
1.49 Mo
Document Number
E254/3/1.1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document