សារណាតបរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីតបទៅនឹងសារណារបស់ នួន ជា ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិចារិករបស់ ROBERT LEMKIN និងសារសំខាន់នៃ “ជម្លោះ” នៅក្នុង ប.ក.ក

Posted 20 octobre 2015 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentF2_4_3_3_6_1_2_KH.pdf
1006.7 Ko
Document Number
F2/4/3/3/6/1/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document