អនុ​ស្សារណៈ​របស់​អង្គជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូងស្ដី ពី "​ សេច​ក្ដី​សម្រេច​លើ​សំណើ​របស់​សហ​មេ​ធាវី​នាំ​មុខ តំណាង​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី ស្នើ​សុំ​​ឲ្យ​ទទួល​យក​ភស្ដុតាង​នូវ​ទម្រង់​ព័ត៌មាន​ជន​រង​គ្រោះ និង​ឯក​សារ​ពាក់​ព័ន្ទ"

Posted 25 juillet 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE319_31_2_KH.pdf
194.07 Ko
Document Number
E319/31/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង
Key words
Legal References
Parent Document