សារណាតបរបស់ នួន ជា ទៅនឹងចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ទៅនឹងសំណើរបស់ នួន ជា អនុលោមតាមវិធាន ៨៧(៤) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង សុំឲ្យទទួលយកជាភ័ស្តុតាង ទាក់ទិននឹងសម្តេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះវររាជបិតា នរោត្តម សីហនុ

Posted 12 mai 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE396_3_KH.pdf
973.77 Ko
Document Number
E396/3
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document